1. Books thường có nhiều citations hơn papers.
  2. Methodology books thường có citations rất cao, cao hơn cả sách chuyên khảo. Tính cả sách chuyên khảo thì có đến nửa methodology books nằm trong top 10, với cuốn cao nhất là hơn 130k.
  3. Top 25 books ko có ngành nào trội hơn nhưng top 50 thì Economics mạnh nhất, sau đó là Sociology và Psychology. Anthropology có mỗi cuốn của Clifford Geertz trong top 20.
  4. Cuốn Imagined community của Benedict Anderson có citation cao thế nhưng nhiều sách chỉ trích kiểu cưỡi ngựa xem hoa – nói mỗi cái tên.

Đường link tham khảo: https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/05/12/what-are-the-most-cited-publications-in-the-social-sciences-according-to-google-scholar/?fbclid=IwAR1nzu61hYJYulOVEltEoew2nWQrQxR7zh9DAwzWqYAqiukxJKCuADRrwRg

Nguyễn Trung Kiên

SONY DSC

Kien is currently PhD candidate and teaching associate at Faculty of Arts, Monash University, Australia. His research focuses on social vulnerability, natural disaster, disaster responses and recovery, social network and social capital, and social media. His most recent publications include Social support from bonding and bridging relationships in disaster recovery: Findings from a slow-onset disasterVulnerability to Natural Disasters: The Case of Vietnam’s Mekong Delta and Defining Vulnerability